شرکت کنندگان در المپیاد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شورای راهبردی المپیاد:

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور

آدرس : تهران - بلوار کشاورز - خیابان برادران شهید عبدالله زاده خیابان شهید شهرستمی (شقایق) پلاک 2
تلفن: 88952359- 021
نمابر: 88952146-021

دبیرخانه اجرایی المپیاد : شرکت تحلیل گران هنر زمان
آدرس : تهران ، بلوار کشاورز ، خیابان ایتالیا ، کوچه طوس ، پلاک 27 ، واحد 27 ، طبقه سوم

تلفن : 88970931-021
نمابر : 88950335-021